Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

1.1. SIA „Prodesta”, reģ.Nr. 4010387543, juridiskā adrese Seleksa iela 1a, Siguldas novads, Kalnabeites, LV-2150, Latvija (turpmāk tekstā – jamp.lv) nodrošina tīmekļa lapā jamp.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. Jamp.lv patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Jamp.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2. PRIVĀTUMS

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

3.1. Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, jamp.lv nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

3.2. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Mājas lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.

3.3. Preču klāsts regulāri mainās un Jamp.lv neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces nav vai to nevar piegādāt.

4. PREČU CENAS

4.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.

4.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja faktiskā preces cena atšķirsies no Mājas lapā norādītās, Jamp.lv ar Jums sazināsies, lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja Jamp.lv neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks anulēts.

4.3. Samaksa var tikt veikta tikai ar priekšapmaksu.

5. PREČU PIEGĀDE

5.1. Piegādes maksa un termiņi tiek noteikta atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Sīkāk sadaļā „Piegāde”.

6. PREČU ATGRIEŠANA

6.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci Jamp.lv

6.2. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

6.3. Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

7. NEPĀRVARAMĀ VARA

7.1. Jamp.lv nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.


Personas dati

1. INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU PRIVĀTUMU
Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Mēs veicam atbilstošus  pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.  Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus.

2. KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN KĀDĒĻ

2.1. Lai administrētu kontaktformas pieteikumus / ziņojumus / jautājumus
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu kontaktformas pieteikumus / ziņojumus / jautājumus. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu sazināties ar Jums. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, mēs nevarēsim atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu vai pieteikumus.

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, kontaktinformācija – e-pasts un / vai mobilā tālruņa numurs, IP adresi
Juridiskais pamats: jūsu piekrišana
Glabāšanas periods: Kamēr jūsu iesniegtais jautājums / pieteikums ir aktuāls.  Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar Jums.

Ja nevarat aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmajiem laukiem, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrāciju,  Jums ir nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistu.
Nosūtot pieteikumu / jautājumu, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi.

2.2. Lai administrētu dalību
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, nodrošinātu to, lai  Jūsu informācija ir precīza un atjaunināta.
Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums  sazinātos steidzamos jautājumos, kad tas ir nepieciešams nekavējoties. Bet galvenokārt, lai sniegtu Jums informāciju, mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi.

2.3. Identifikācija
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs vai saistītu Jūs ar attiecīgo pieteikumu / jautājumu / pasūtījumu. Tas tiek darīts tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

3. PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam  nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

4. KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

5. KUR JŪSU DATI TIEK GLABĀTI?

5.1. Informācijas sistēma / mājaslapa tiek izvietota sadarbības partnera Miittech (www.sdm.lv) serveru virtualizācijas datu centrā, fiziskā atrašanās adrese: Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland .

5.2. Informācijas sistēmai / mājaslapai, drošības apsvērumu dēļ, tiek veidotas datu rezerves kopijas, kuras tiek glabātas sadarbības partnera Amazon Web Services (AWS) datu centrā, adrese: 76 Clonshaugh Rd, Clonshagh, Dublin 17, Ireland.

6. JŪSU TIESĪBAS
Tiesību akti  datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. 

6.1. Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. 

6.2. Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

6.3. Piekrišanas atsaukšana
Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. 

7. SĀKOT AR 2018. GADA 25. MAIJU, JUMS IR ARĪ ŠĀDAS TIESĪBAS

7.1. Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm,tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

7.2. Izdzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus,tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

7.3. Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

7.4. Datu pārnesamība
Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

8. AR KO VARU SAZINĀTIES, JA MAN IR KĀDI JAUTĀJUMI?
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

Sia "Prodesta", reģ. Nr. LV4010387543
Juridiskā adrese: Seleksa iela 1, Siguldas novads, Kalnabeites, LV-2150
Tālruņa numurs: +371 29484443
E-pasts: jamp@jamp.lv


Sīkdatnes

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies").

1. KAS IR SĪKDATNE?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

2. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

  • vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;